Menu

Syntens heeft ons in 2008 gevraagd deel te nemen aan een studiegroep Duurzaam Bouwen. Deze groep heeft zich ten doel gesteld een project te entameren gericht op het grote aantal wonigen uit de jaren 50 t/m 70 waarvan de installaties en de thermische isolatie slecht zijn. Een haalbaarheidsstudie voor een woningbouwproject uit de jaren 50 wees uit dat de keuze voor dat project een ongelukkige was vanwege de grootte van de woningen (veel te klein naar huidige maatstaven), te steile trappen, te smalle gangen, te veel koudebruggen e.d.. De investeringen bleken niet te verantwoorden en zeker niet op het gewenste niveau van Passiefhuisrenovatie. Later is de keuze gevallen op een project waarvan de woningen intern van een goede kwaliteit waren.

ZEER LAGE ENERGIEKOSTEN DOOR HOOGWAARDIGE RENOVATIE

Voor dit project is gekozen voor het renoveren van de gevels en het dak volgens het Passiefhuisconcept. In het kort komt dit neer op heel goed isoleren (Rc 8 à 10 = beduidend beter dan de nieuwbouwnorm), luchtdichte aansluitingen maken, het aanbrengen van geïsoleerde kozijnen met drievoudige beglazing (met speciale gasvulling) en het beperken van ventilatieverliezen door een gebalanceerd ventilatiesysteem. Door deze ingrepen daalt het energieverbruik voor verwarming, warm water en ventilatie van 150 à 200 kWh/m2 tot onder de 25 kWh/m2. Daarnaast wordt er duurzame energie opgewekt door het plaatsen van collectoren op het dak waardoor de externe energievraag nog verder afneemt.

ZONWERING NOODZAKELIJK

Bij hoge isolatiewaarden is het belangrijk om aandacht te schenken aan een effectieve zonwering en nachtventilatie in de zomermaanden om het energieverbruik voor koeling sterk te reduceren. Daarom zijn er luifels aan de zuidzijde ontworpen. Hierin kan ook nog een zonwering voor de onderzijde van de glasvlakken worden geïntegreerd.

BEWONERS HOEFDEN NIET TE VERHUIZEN

De opdrachtgever wilde graag dat de bewoners tijdens de renovatie in de woningen konden blijven wonen (m.n. vanwege de hoge kosten van tijdelijke huisvesting. Dat betekende dat de ingrepen in het interieur tot een absoluut minimum beperkt moesten blijven en dat de bouwtijd beperkt zou moeten worden tot enkele weken. Door het ontwerp af te stemmen op de bestaande gevelopeningen, de ventilatiekanalen buitenom te leggen en met alle uitvoerende partijen de uitvoering grondig voor te bereiden is het gelukt de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken.