Menu
Op deze pagina

Stap 1: Voorbereiding

Projectomschrijving

 Wat gebeurt er in deze fase?

 • We brengen alle wensen, eisen en uitgangspunten van u als opdrachtgever in kaart.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • Het Ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) is gereed. Een beschrijving van het doel en de visie achter het bouwplan, de functionaliteit en waar het voor de uiteindelijke bewoners of gebruikers aan moet voldoen. Alle ruimtes staan hierin beschreven.
 • Inschatting ruwe planning van het bouwproces en begroting/budget.

Doorlooptijd

 • Enkele weken (afhankelijk van de aard van het project).

Stap 2: Voorontwerp en definitief ontwerp

Ruimtelijk ontwerp op hoofdlijnen

 Wat gebeurt er in deze fase?

 • Met de inventarisaties en analyses van de locatie, de plaatselijke situatie en het PvE schetsen we de globale uitstraling. U ziet nu hoe het eruit komt te zien, inclusief de onderlinge samenhang tussen verschillende ruimtes.
 • We checken de vergunningen.
 • Advies rond duurzaamheid en energiebesparing vanuit het Bouwbesluit.
 • We checken of we nog binnen het afgesproken budget werken, op basis van de kosten per m3

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • U heeft een aansprekend schetsontwerp.
 • Check op volume/kosten.

Doorlooptijd

 • Circa 1 tot 2 maanden (afhankelijk van de aard van het project).

Vervolg stap 2

Definitief ontwerp

Wat gebeurt er in deze fase?

 • We werken het voorontwerp uit in 3D, inclusief alle persoonlijke wensen. Wandel virtueel door de ruimtes. In hoofdlijnen bepalen we de sfeer, de kleuren, materialen en inrichting.
 • Met overige specialisten en adviseurs bepalen we constructies, installaties en dergelijke.
 • Berekenen verplichte EPC (Energieprestatiecertificaat).
 • Het plan wordt voorgelegd en besproken met betrokken instanties, denk bijvoorbeeld aan de welstandscommissie.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • We ronden het ruimtelijk ontwerp definitief af.
 • We hebben een principeakkoord van instanties.
 • De planning voor de volgende fases is rond.

Doorlooptijd

 • Circa 1 tot 3 maanden (afhankelijk van de aard van het project).

Stap 3: Technisch ontwerp

Technische specificaties

Wat gebeurt er in deze fase?    

 • Nu is het tijd om het ruimtelijk ontwerp technisch uit te werken (bouwtekeningen, samenstelling materialen en afwerkstaat, electra- en rioleringsplan, coördinatie en overleg derden). Een belangrijke stap richting de aanvraag van de omgevingsvergunning en het ‘aanbestedingsklaar’ maken met een verder gespecificeerd ontwerp.
 • Aanvraag benodigde vergunningen.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • De vergunningen zijn aangevraagd.
 • Het plan kan aanbesteed worden.

Doorlooptijd

 • Circa 2 tot 3 maanden (afhankelijk van de aard van het project).

Stap 4: Contract­vorming en gunning

Contractvorming

Wat gebeurt er in deze fase?

 • Selectie van gewenste aannemers om te benaderen.
 • Opmaken en verstrekken van de benodigde documenten aan de aannemers om een offerte uit te kunnen brengen.
 • Beoordelen offertes.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • Diverse offertes zijn verzameld en geanalyseerd.
 • De omgevingsvergunning is verleend.

Doorlooptijd

 • Afhankelijk van de aard van het project.

 

Gunning

Wat gebeurt er in deze fase?

 • Voeren van prijsoverleg met aannemers.
 • Aan wie wordt de opdracht gegund? Opmaak van de concept-gunningsbrief/uitvoeringsovereenkomst volgt.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • De keuze voor de aannemer is een feit.
 • Omgevingsvergunning is onherroepelijk.
 • Beoordelen van de alternatieve aanbiedingen van de aannemer.

Doorlooptijd:

 • Afhankelijk van de aard van het project.

Stap 5: Bouwvoor­bereiding en directievoering

Bouwvoorbereiding

Wat gebeurt er in deze fase?

 • Als architecten maken we aanvullende tekeningen voor de bouwuitvoering en overige bouwonderdelen (zoals prefab onderdelen).
 • De aannemer bestelt materialen en richt de bouwplaats in.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • Het ontwerp is 100% gereed voor uitvoering.
 • De bouwaannemer gaat aan de slag.

Doorlooptijd

 • 1 tot 2 maanden (afhankelijk van de aard van het project).

 

Directievoering

Wat gebeurt er in deze fase?

 • De bouw is gestart! De directievoerder begeleidt formeel alle activiteiten, van bouwvergaderingen tot bewaking voortgang, budget, meer- en minderwerk et cetera.

Waar staan we na afloop van deze fase in het traject?

 • Oplevering van het project.

Doorlooptijd:

 • Sterk afhankelijk van het project.