Menu

Uitgangspunt zijn uw wensen en dromen. Op basis hiervan maken wij in overleg met u een schetsontwerp dat stapsgewijs geperfectioneerd wordt. Het ontwerp wordt driedimensionaal opgebouwd met een fotorealistische materialisatie. Hierdoor krijgt u een uitstekende ruimtelijke indruk en beleeft u de beoogde sfeer. Daarna werken wij het plan technisch uit en regelen we de vergunningsaanvraag, gevolgd door het opvragen van offertes bij aannemers. Gezamenlijk bekijken we de aanbiedingen en adviseren u bij de aannemerskeuze. We maken dan de tekeningen voor de bouwuitvoering en verzorgen de esthetische bouwbegeleiding om de architectonische kwaliteit te borgen.

Wensen inventariseren

Samen met u brengen we al uw wensen in kaart.  Aan de hand van verzamelde voorbeelden worden de wensen in detail besproken en afgewogen. Na een inventarisatie van de vereiste ruimten en het bepalen van het totale vloeroppervlak c.q. inhoud volgt een eerste indicatie van het benodigde budget voor de bouw en bijkomende kosten.
Uiteraard bespreken we met u de planning van het stappenplan inclusief de te volgen procedures voor de benodigde vergunningen en de bouwperiode.

Vorm en layout

Na het bestuderen van de eisen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan volgt een studie naar de globale vorm en ligging van de nieuwe woning of verbouwing in de situatie. Daarbij speelt o.a. de oriëntatie op de zon een rol. De indeling van de woning wordt gelijktijdig onderzocht. Denk daarbij aan een handige routing, lichttoetreding, uitzicht en privacy. We letten dan ook op de interactie tussen binnen en buiten.  

Uw reacties op het globale ontwerp verwerkt Kuin & Kuin Architecten in een geleidelijk evoluerend 3D model. Via een virtuele wandeling met een VR-bril kunt u tot in alle hoeken en gaten het model exploreren.

Technisch ontwerp

Het afgerond ruimtelijk ontwerp werken we vervolgens technisch uit. Dat doen we op basis van de keuzen die gemaakt worden qua kleur, materialisatie en sfeerbepalende details, Gezond en Comfortabel Wonen en Duurzaam en Energiezuinig Bouwen. Met als resultaat - naast de technische tekeningen - een technische omschrijving waarin de beoogde kwaliteit en garantievoorwaarden zijn vastgelegd.
Na het aanvragen van de bouwvergunning sluiten we deze fase af met een aanbestedingsgereed bouwplan dat getoetst is aan het budget.

Prijsopgave aannemer

U kiest uit de geselecteerde aannemers één of meer bedrijven waarin u het meeste vertrouwen heeft.  Het aanbestedingsgereed ontwerp wordt verstrekt aan de aannemer(s), die vervolgens een offerte uitbrengen. De aanbiedingen kunt u vergelijken en beoordelen op compleetheid en eventuele opties. Nadat u met een van de aannemers tot overeenstemming bent gekomen over de prijs gaat u over tot gunning (vast te leggen in een overeenkomst).
De procedure voor aangevraagde vergunning is inmiddels ook afgerond en u beschikt over een definitieve omgevingsvergunning.

BOUWEN !

Kuin & Kuin Architecten maakt voor zo ver nodig aanvullende tekeningen. De aannemer bereidt de uitvoering voor: bestellingen worden gedaan en de bouwplaats wordt ingericht. Er vindt een controle plaats van de productietekeningen die de leveranciers van de aannemer hebben gemaakt.

Tijdens de uitvoering geeft de architect esthetische adviezen. Hij kan op verzoek ook namens de opdrachtgever de formele directievoering op zich nemen en de oplevering verzorgen aan het eind van de bouwperiode.

Extra adviezen

Onze aanbieding omvat in de regel de architectenwerkzaamheden die minimaal noodzakelijk zijn. Dat is tenminste hetgeen beschreven is in de stappen 1 t/m 3. De advieswerkzaamheden in de stappen 4 en 5  zijn afhankelijk van uw budget of uw behoefte aan deskundige begeleiding in deze vervolgstappen.

Overige adviseurs

U zult er rekening mee moeten houden dat u ook een constructeur nodig heeft, en vanwege de sterk toegenomen eisen betreffende energiezuinig bouwen en de daarmee samenhangende complexiteit van de technische installaties en energieprestatie berekeningen zal ook daarvoor een gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden. Wij kunnen u daarin adviseren. De coördinatie van de adviseurs gedurende het ontwerpproces behoort tot onze standaard werkzaamheden.