Menu

Om het benodigde budget te kunnen bepalen of te controleren is de eerste vereiste het vaststellen van de ruimtebehoefte (grootte), type gebouw, de beoogde kwaliteit en de mate van duurzaamheid (energie en milieu) en dat vervolgens vast te leggen in een Programma van Eisen (PVE). 

Wat onder het budget verstaan wordt is niet altijd eenduidig. Vaak wordt er het bouwbudget mee bedoeld, maar het kan ook inclusief de bijkomende kosten zijn. In het laatste geval is het correcter om  te spreken over de totale investerings- of stichtingskosten.

Bouwbudget

In de investeringsraming is, naast de post grondkosten, het bouwbudget een van de grootste kostenposten. De bouwkosten bepalen we op basis van het totale vloeroppervlak (en/of inhoud) en een actuele marktprijs per vierkante meter (of kubieke meter) dat past bij het type gebouw en de beoogde kwaliteit. 

Het op deze wijze bepaalde budget voor de bouw is leidend voor het daarop volgend ontwerpproces. Bij het afronden van de ontwerpstappen verifiëren we of het plan nog voldoet aan zowel de uitgangspunten van het PVE als de bijbehorende budgetraming.

Investeringskosten

In een overzicht van de investeringskosten maken we een onderscheid tussen de posten grondkosten, bouwkosten, terreininrichting, adviseurs en bouwgerelateerde kosten zoals leges en aansluitkosten voor de nutsvoorzieningen. In sommige gevallen zijn er nog speciale posten zoals procedurele zaken (bestemmingsplan, monumenten) of sloopkosten (met bijbehorende vergunningskosten).
Renteverliezen, financieringskosten en verhuiskosten worden meestal als PM-post opgenomen.

Architect als spin in het web

Naast onze rol als ontwerper vervullen we een belangrijke rol in de bewaking van het budget (geld), de beoogde kwaliteit en het proces (planning).

Deze drie aspecten vormen een samenhangend en elkaar beinvloedend geheel. Onvoldoende voorbereiding en documentatie (tekeningen en technische omschrijving) in de ontwerpfase kunnen in de uitvoeringsfase leiden tot een verschil van inzicht over de uitvoering. Dit gaat in de regel gepaard met onverwacht en niet meer te wijzigen of te compenseren meerwerk!

Kwaliteitsbewaking

Het opleidingsniveau binnen Kuin & Kuin Architecten ligt op tenminste academisch niveau aangevuld een ruime kennis van bouwtechniek, voortdurende scholing in o.a. CAD-software, kennis op het vlak van Duurzaam Bouwen, deskundigheid qua bouwkosten èn jarenlange ervaring. Die diversiteit aan kennis en ervaring maakt het mogelijk om zowel intuïtief als gefundeerd ontwerpkeuzen te kunnen maken.

Het in de planning opnemen van ijkmomenten aan de hand van fasedocumenten alsmede tussentijdse checks met een door ons ontwikkelde checklijst verhogen de algehele kwaliteit van ons ontwerpproces en per saldo ook de technische kwaliteit van het eindresultaat.

Planning

Een van de taken in de projectbewaking is het bewaken van de voortgang van het ontwerptraject en de te volgen procedures. Daarvoor is het noodzakelijk om een gedetailleerde planning te maken. Die kan inzicht verschaffen in de doorlooptijd en de afstemming van de te nemen ontwerpstappen inclusief de bijbehorende procedures voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen.
Aan de hand van de planning is te bepalen op welk moment de overige adviseurs ingeschakeld moeten worden. Voor zover mogelijk zullen we de processen zodanig stroomlijnen dat ze gelijktijdig of overlappend verlopen. We zullen echter ook rekening moeten houden met de gevolgtijdige procedurele stappen (m.n. goedkeuring door de welstandscommissie, aanvraag omgevingsvergunning e.d.).
In de planning is vaak ook een doorkijk opgenomen naar de bouwtijd, benodigd voor de uitvoeringsfase. Dan is ook de opleveringsdatum in te schatten.

Afsluiting ontwerpfasen

Elke ontwerpfase sluiten we af met fasedocumenten, die gebruikt kunnen worden voor een evaluatie en vergelijking met het budget en de wensen zoals vastgelegd in het PVE. Dan volgt ook een beslismoment voordat we de volgende fase ingaan.